Konfigurácia a ovládanie včelej váhy Watchbees cez SMS

Pre zjednodušenie písania SMS váha nerozoznáva v prijatých SMS príkazoch malé a veľké písmená napr. príkaz SET môže mať nasledovné formy: SET, Set,  SeT,  set, ...

Pri písaní telefónnych čísel v texte SMS je potrebné vždy zadávať predvoľbu krajiny pre príslušné telefónne číslo. Telefónna predvoľba krajiny je zobrazená v nasledovnom formáte: +XXX

Hodnoty Teploty T a vlhkosti H v SMS odpovedi sú zobrazené len pri zapojení senzorov pre meranie uvedených veličín.

SMS z telefónu na VILKO 2.

Príklady.

Popis

SMS z VILKO 2 na telefón.

Príklady.

  Pripojenie zariadenia na akumulátor, zobudenie magnetom VILKO: Date 14.01.2014  Time 13:46:43 Battery=90,2% Signal strenght=65.0% Active: 30 min
TEL=1,1AA3 Nastavenie telefónneho čísla na pozíciu 1 cez výrobný kód Modem: Phone number is set

TEL=1,+491635123456

TEL=5,+4219089876543

Nastavenie pozície (1-5) a tel. čísla, +421 – predvoľba krajiny Modem: Phone number is set
TEL=2,0 Vymazanie nastaveného tel. čísla 2 z pamäte váhy Modem: Phone number is set
TEL Výpis pozície nastavených tel. čísel (zobrazí len pozície s nastavenými tel. číslami). Modem: TELEPHONE NUMBERS: 1,+XXXxxx402174*2,+XXXxxx247574 *3,+XXX000000000
V Výpis výrobných údajov. VILKO: Version:Beehive:1*UM-G-B*v1*UMB-00400001AB5*UMB-004.00.00001AB5*Boot-WEB*v4.5*Image-Beehive*v3.17.305*2014.5.12*www.operchip.com*NOW-OS-v1.00*1*

SQ

Výpis kvality signálu GSM siete.

FILIP: Signal quality: 65.0%

  Upozornenie na slabý signál GSM siete. VILKO: Signal strenght 30.0%
TIME=DDMMRR,HHMMSS

Nastavenie Dátum, Čas:

DD=deň, MM=mesic,RR=rok
HH=hodiny, MM=minúty, SS=sekundy

VILKO: Time is set

TZ=+3

TZ=0

TZ=-1

 

Nastavenie časovej zóny GMT+3 hodiny, GMT alebo GMT-1 hodina. Prejaví sa iba pri zapnutej synchronizácii času cez internet. Príkaz “NTPE”.

 

FILIP: Time zone is set

TZ

Výpis nastavenej časovej zóny.

FILIP: Time zone: GMT+3

NTPE

Zapnutie synchronizácie času cez internet pomocou NTP.

FILIP: NTP enable

NTPD

Vypnutie synchronizácie času cez internet pomocou NTP.

FILIP: NTP disable

NTP=3.sk.pool.ntp.org

Nastavenie NTP servera.

FILIP: NTP server is set

NTP

Výpis nastavení NTP pre synchronizáciu času cez internet

FILIP: NTP server: Disable, 3.sk.pool.ntp.org

APN=1,internet,meno,heslo

APN=1,internet,meno

APN=1,internet

Nastavenie pripojenia do internetu na pozíciu 1. Sú 4 pozície. VILKO: APN is set
WON Zapnutie Internet (posielanie dát) VILKO: WEB active
WOFF Vypnutie Internet (posielanie dát) VILKO: WEB off
EON Zapnutie emailov. VILKO: Email active
EOFF Vypnutie emailov. VILKO: Email off
EMAIL=1,info@operchip.com Nastavenie emailu na pozíciu 1. Je 5 pozícií. VILKO: Email is set
EMAIL=1,0 Vymazanie nastaveného emailu 1 z pamäte váhy VILKO: Email is set
EMAIL Výpis nastavených emailov. VILKO: Email: 1,info@operchip.com
AON Zapnutie posielania ALARM správ VILKO: ALARM active
AOFF Vypnutie posielania ALARM správ VILKO: ALARM off
ACCON Zapnutie akcelerometra. Musia byť zapnuté aj alarmy. Accelerometer: Enable
ACCOFF Vypnutie akcelerometra. Accelerometer: Disable
ACC=2,250,100,0 Nastavenie parametrov akcelerometra. Citlivosť: 2g; Úroveň aktivácie: 250mg; ODR: 100Hz; Duration: 0ms Accelerometer: Parameters is set
ACC

Výpis nastavených parametrov akcelerometra.

Citlivosť: 2g, 4g, 8g, 16g

Úroveň aktivácie: v miligramoch

ODR: rýchlosť merania

Accelerometer: Enable, Sensitivity 16g, Threshold 5000 mg, ODR 100Hz, Duration 0 ms, Read ok
  Alarm od akcelerometra. Aktivované pri pohybe zariadenia. Accelerometer: Active
CR=1,*100#* Nastavenie telefónneho čísla pre automatické zisťovanie výšky kreditu na pozíciu 1 až 4. Pozícia 1 je všeobecná.

Modem: Tel credit is set

CR Stav kreditu

TEXT – Podľa operátora

Modem: Credit: unknown

  Udalosť o nedostatočnom kredite. Modem: Credit is 2,00 EUR
INFO Aktuálny stav zariadenia:W-váha, T- teplota externá, T2 – teplota externá, H-vlhkosť, 
Battery – kapacita akumulátora     

VILKO: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %

SMSON Zapnutie posielania SMS Info      VILKO: SMS active
SMSOFF Vypnutie  posielania SMS Info VILKO: SMS off
SMS=1,0700 Nastavenie pozície (1-8) a času posielania SMS info VILKO: SMS is set
DSMS=1 Vymazanie jednotlivých 
(1-8) SMS Info
VILKO: SMS deleted
SMS Prehľad nastavených časov SMS Info – aktívne SMS Info VILKO: SMS:1,07:00:00* 2,13:00:00* 3,19:00:00*
  SMS podľa nastavených časov ako informačná SMS VILKO: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %
TIMER=60,2 TIMER nastavenie –každých 60 min zapíše meranie, každých 60x2= 120 min aktivuje modem,          

VILKO: Timer is set

SET Výpis nastavení, čas, zapnutie, alebo vypnutie alarmov, informačných SMS, internetu, emailu. Nastavenia časovania pre meranie a GSM modul, hranice pre senzory a parametre pre váhu1. VILKO: Date 08.01.2014 09:12:00 *AlOff*SMSOn*WEBOn*Tim=15,x2* *TR=50,55* T2R=25,26*HR=60,65* WR=10,11* WR2=60,64*  Wmax=200.0 kg* Wtare=0.0 kg
SET2 Výpis nastavení, čas, váha1, váha2. VILKO: Date 08.01.2014 09:12:00 * W2R=10,11* W2R2=60,64*  W2max=200.0 kg* W2tare=0.0 kg* W3R=10,11* W3R2=60,64*  W3max=200.0 kg* W3tare=0.0 kg

WA=2

Aktivovanie počtu pripojených vážiacich plošín. 1 až 3.

Weight: Active

WR=10,11 Rozsah č. 1 pre Hmotnosť – (kg) Weight W: Range is set
  ALARM SMS – Hmotnosť (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WR2=60,64 Rozsah č. 2 pre Hmotnosť – (kg) Weight W: Range is set
  ALARM SMS – Hmotnosť (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WT Zadanie TARY. Vynuluje váhu, aj keď na nej je závažie. Weight W: TARE is set
WCT Zrušenie TARY. Vráti stav ako po výrobnej kalibrácii. Weight W: TARE is canceled
W2R=10,11 Rozsah č. 1 pre Hmotnosť – (kg) Weight W2: Range is set
  ALARM SMS – Hmotnosť (kg) Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2R2=60,64 Rozsah č. 2 pre Hmotnosť – (kg) Weight W2: Range is set
  ALARM SMS – Hmotnosť (kg) Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2T Zadanie TARY. Vynuluje váhu, aj keď na nej je závažie. Weight W2: TARE is set
W2CT Zrušenie TARY. Vráti stav ako po výrobnej kalibrácii. Weight W2: TARE is canceled
W3R=10,11 Rozsah č. 1 pre Hmotnosť – (kg) Weight W3: Range is set
  ALARM SMS – Hmotnosť (kg) Weight W3:  ALARM 64,5 kg
W3R2=60,64 Rozsah č. 2 pre Hmotnosť – (kg) Weight W3: Range is set
  ALARM SMS – Hmotnosť (kg) Weight W3:  ALARM 64,5 kg
W3T Zadanie TARY. Vynuluje váhu, aj keď na nej je závažie. Weight W3: TARE is set
W3CT Zrušenie TARY. Vráti stav ako po výrobnej kalibrácii. Weight W3: TARE is canceled
TR=5,6 Rozsah pre Teplota T – (oC) Temperature T: Range is set
  ALARM SMS – Teplota T – (oC) Temperature T: ALARM 24,1 C
T2R=23,24 Rozsah pre Teplota T2 – (oC) Temperature T2: Range is set
  ALARM SMS – Teplota T2 – (oC) Temperature T2: ALARM 24,2 C
HR=60,65 Rozsah pre Vlhkosť H – (%) Humidity H: Range is set
  ALARM SMS – Vlhkosť H – (%) Humidity H: ALARM 66,1%
BR=30,100 Nastavenie rozsahu pre batériu. 30% a 100% kapacity. Battery: Range is set
  Upozornenie na nízke napätie napájacieho akumulátora Battery: 29,9 % Battery is low
  Upozornenie na nabitie akumulátora. Battery: 70,0 %
  Kontakt ALARM aktívny. Detector 2: Active
  Kontakt ALARM neaktívny. Detector 2: End
SON Zapnutie sirény. Siréna sa zapne aj automaticky pri aktivácii kontaktu alarmu. Siren: Active
SOFF Vypnutie sirény. Siréna sa vypne aj automaticky po 30 sekundách od aktivácie kontaktom alarmu. Siren: Off
SAVE

Uloženie užívateľských nastavení.

Telefónne čísla, URL na web,

Emaily, Nastavenie emailu, Nastavenia pre internet, Názvy odosielateľov, Názvy chýb, Názvy príkazov, odpovedí a udalostí.

VILKO: Save OK
LOAD Načítanie užívateľských nastavení. VILKO: Load OK
CT=INFO,STATE Zmena textu príkazu. Prvý parameter starý príkaz, druhý parameter nový príkaz. Modem: Command name is set
GCT=10 Výpis textov príkazov od pozície v parametri. 5 príkazov. Modem: Commands: 10,CR;11,GCT=;12,CT=;13,DT=;14,AT=;
DT=Siren,Buzzer Zmena textu odosielateľa. Prvý parameter starý text, druhý parameter nový text. Modem: The name is set
AT=Battery is low, Acumulator is low Zmena textu odpovedí na udalosti a alarmy. Prvý parameter starý text, druhý parameter nový text. Modem: Alarm name is set
  SMS príkaz neexistuje VILKO: Command does not exist
  Chybný formát SMS príkazu VILKO: Error command format
Systémové príkazy !!!    
 US

Preprogramovanie váhy s uchovaním všetkých nastavení. Preverte aktuálnu dostupnú verziu na http://www.operchip.com/beehive/

Aktuálnu v zariadení zistíte príkazom "V".

Musí byť aktivovaný WEB. Príkaz "WON".

VILKO: Update Begin
UNS

Preprogramovanie váhy s prepísaním nastavení výrobnými hodnotami. Preverte aktuálnu dostupnú verziu na http://www.operchip.com/beehive/

Aktuálnu v zariadení zistíte príkazom "V".

Musí byť aktivovaný WEB. Príkaz "WON".

VILKO: Update Begin
WZC

Kalibrácia váhy na nulu. Na váhe nesmie byť žiadna záťaž.

Weight W: Zero calibration ok
W2ZC

Kalibrácia váhy 2 na nulu. Na váhe nesmie byť žiadna záťaž.

Weight W2 : Zero calibration ok
W3ZC

Kalibrácia váhy 3 na nulu. Na váhe nesmie byť žiadna záťaž.

Weight W3 : Zero calibration ok
WVC=80000

Kalibrácia váhy na hodnotu 80kg. Musí byť na váhe položené závažie 80kg. Alebo iné podľa príkazu.

Weight W : Weight calibration ok
W2VC=100000 Kalibrácia váhy 2 na hodnotu 100kg. Musí byť na váhe položené závažie 100kg. Alebo iné podľa príkazu. Weight W2 : Weight calibration ok
W3VC=80000 Kalibrácia váhy 3 na hodnotu 80kg. Musí byť na váhe položené závažie 80kg. Alebo iné podľa príkazu. Weight W3 : Weight calibration ok
WM=150 Nastavenie maximálnej váhy na 150kg. Weight W : MAXIMUM weight is set
W2M=150 Nastavenie maximálnej váhy 2 na 150kg. Weight W2 : MAXIMUM weight is set
W3M=200 Nastavenie maximálnej váhy 3 na 200kg. Weight W3 : MAXIMUM weight is set

RESET

Reset zariadenia. Musí byť funkčný GSM modul.

FILIP: Reset Device